Chương trình PHP có cộng tất cả lại tám loại dữ liệu được làm việc cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không phải khai báo. Để có thể học php các chị cần nắm vững các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.
Array: kiểu dữ liệu mảng - là một xếp hàng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.
Doubles: là kiểu số thực , giá dụ 3.64576.
NULL: là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị: NULL.
Resource: là kiểu dữ liệu đặc biệt sử dụng để lưu trữ tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP Với trường hợp như kết nối đến database.
Strings: là chuỗi ký tự , giống như 'tôi học php'.
Integers: là kiểu số nguyên , không có dấu thập phân , giá dụ 1234.
Object: là 1 biểu lộ ( instance ) của 1 lớp đã được định nghĩa trước - được dùng trong học PHP căn bản lập trình hướng đối tượng.
Booleans: chỉ có hai giá trị true hoặc false.PHP là gì
bờ bến về độ dài của chuỗi - trong khuôn khổ giới hạn sẵn có của bộ nhớ , mọi người có khả năng tạo chuỗi dài tùy ý.
Chuỗi được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép ( ví dụ "abc" ) hoặc ngoặc đơn ( giá dụ 'cde' ). Để nối các chuỗi lại với nhau anh dùng dấu "." Một số ký tự bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \ ) được dùng để thay thế cho các ký tự đặc biệt
Một số ký tự đặc biệt trong chuỗi:
\ R được thay thế bởi ký tự carriage-return ( di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của dòng hiện tại mà Đã quyết chắc tọa độ y )
\ N được thay thế bằng ký tự xuống dòng
\ T được thay thế bằng ký tự tab
\\ Được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược ( \ )
\ "Được thay thế bằng một dấu nháy kép ( " )
\ $ Được thay thế bằng ký hiệu $

khuôn khổ của biến trong suốt PHP
Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); tức là nó chỉ có khả năng được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm cần phải được xem như là một biến khác. Tự học PHP cơ bản
Biến tĩnh ( static ): khác với tham số phải bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.
Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có khả năng được truy nhập từ bất luận đâu trong tiêu chuẩn. Tuy nhiên , để có thể được hiệu chính , một biến toàn cục cần phải được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.